+420 770 131 131


Jak fungujeme?

Hodnoty a vize 1st Baby School


1st Baby School si klade za cíl vychovávat zdravě sebevědomé děti, které znají své přednosti, umí se zorientovat ve složitých situacích a má chuť se dál vzdělávat.

 

Školka jako místo pro život

Učení je nejefektivnější, děje-li se na základě vnitřní motivace a touhy objevovat. To znamená, že dítě má  šanci vzít iniciativu do svých rukou a jít vlastní cestou. Pokud je dětem ponechán čas a prostor onu vrozenou schopnost rozvíjet, budou se samy chtít učit novému. 1st Baby School poskytuje podnětné vzdělávací prostředí, které podporuje zvídavost a chuť učit se. Součástí tohoto prostředí je respekt a úcta k dítěti, jako rovnocennému partnerovi. Děti se v otevřených debatách podílejí na utváření pravidel platných pro fungování školy. Školka tak vytváří demokratické prostředí, kde se každý stává spoluodpovědný za své vzdělání, a tím pádem i život.

Děti

 

1st Baby School – Mateřská škola s.r.o., je s účinností od 1. 9. 2017 zapsána do „Sítě škol a školských zařízení“ vedené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (identifikátor zařízení 691 010 315).

Mateřská škola je oprávněna poskytovat povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole a má povinnost dodržovat všechny podmínky stanovené zákonem č. 563/2004 S., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Dítěti je dána do značné míry svoboda volby - co, kdy a jak se bude učit. Tento systém nevede k anarchii ani lenosti. Děti si tak fixují, že věci se dělají, ne proto, že jim to někdo nakázal, ale proto, že jsou pro ně zajímavé a vzrušující. Činnost skutečně prožívají, protože samy chtějí, aniž by musely poslouchat memorování již zpracovaných poznatků někým jiným. Učí se prostřednictvím her, zkoušejí nové a ptají se. Nejen učitelů, ale i ostatních dětí. Mají možnost svobodně si vybrat z nabídky aktivit, které školka poskytuje. Svoboda, která učí děti rozhodovat se, dává první základy k odpovědnosti. Dítě pak daleko lépe chápe, co a z jakých důvodů vlastně chce dělat a jaký má na dění okolo sebe názor.
Všichni ve školce společně rozhodují o přijatých pravidlech. Každý může přijít s návrhem, který bude projednán. Každý hlas má při rozhodování stejnou váhu. Nezáleží, zda je učitele nebo dítěte. Tento demokratický princip učí děti mnohému: - dobře promýšlet a formulovat své myšlenky - prosadit vlastní návrhy - racionálním způsobem řešit neshody či konfliktní situace - porozumět druhé straně a chápat ji - komunikovat a neztratit se v davu aj. Komunikace, sebevyjádření a porozumění - zde nejsou pouze okrajovým teoretickým tématem, ale podstatou dobře fungujícího kolektivu.
Z rozličných výzkumů mozku je již dlouhá léta jasné, že pro dlouhodobé zapamatování a efektivní učení je podstatná vnitřní motivace. Jinými slovy nestačí informaci pouze slyšet nebo vidět, neméně důležitý je při učení i samotný zájem o ni. Ten úzce souvisí se zvědavostí dětí, která v jejich věku představuje základní nástroj poznávání světa. Jsou dychtivé dozvídat se vše nové, což je vlastnost, která by měla být jejich okolím neustále živena. To, co jim chceme říct, není často tak důležité jako to, co samy chtějí vědět. A hlavně obojí se vůbec nemusí vylučovat. V naší školce jsou děti podporovány a povzbuzovány, aby nalezly a prozkoumávaly svoje zájmy. Aby se nadchly i poznatky, které jsou obvykle obsahem školních vyučování a často prezentované jako nutné zlo. Schopnosti dítěte se současně rozvíjí i zcela mimoděk. Různorodé aktivity a rozhovory při učení automaticky zlepšují porozumění světu.
Vztahy mezi dospělými (učiteli) a dětmi jsou založené na respektu a přátelství. Vytváříme radostné a přijímající prostředí, v němž se dítě může bez obav ptát na vše, co ho zajímá.Učení tak probíhá přirozeně a na základě vztahu rovný s rovným. Pokud dítě ví, že není neustále hodnoceno a posuzováno, cítí se bezpečně a vytváří si s učiteli partnerský vztah. Pokud někdo rozumí důležitosti svobodného vyjádření vlastních názorů a potřeb, může také brát lépe v úvahu potřeby někoho jiného. Kdo staví na svých pocitech, dokáže jednat empaticky.
Důvěra v to, že je dítě schopné se samo správně rozhodovat, je pro naše učitele klíčová. Ke tříletému dítěti přistupuje dospělý se stejnou vážností jako k třeba k desetiletému a chápe je jako rovnocenné partnery. Do jejich vztahů tak automaticky vstupuje respekt a neprobíhají v hierarchii nadřízený a podřízený. Věříme, že dítě – stejně jako se naučilo chodit a mluvit – se se stejným zaujetím chce učit dál, aniž by mu to muselo být nařizováno. Stejnou důvěru by měli dát dítěti i jeho rodiče.
Jen šťastné děti se mohou smysluplně učit. Máme takovou školu, do které se děti těší. I když to možná zní banálně, považujeme to za náš hlavní cíl. Chceme, aby děti cítily, že jsou důležitou součástí a záleží hlavně na nich. Společně strávené chvíle, kdy se učí něčemu novému, prožívají jako radost.
 

Výhody naší školy – proč právě k nám?

Virem dnešní doby nejsou peníze, jsou to špatná slova a chování. Díky menším skupinám dětí, než jsou ve státních institucích (maximálně 10-15 dětí na učitele), umožní učiteli dobře děti poznat, věnovat jim individuální čas, přizpůsobit jim tempo či zabývat se tématem více do hloubky. I děti samotné mezi sebou lépe spolupracují.
Záleží nám na tom, co děti baví, a sledujeme, zda pro ně učení má smysl.Chceme, aby děti věděly, proč se něco učí a chápaly, k čemu to je. Ať samy navrhují, o čem se chtějí dozvídat a diskutovat. Dnes více než jindy svět potřebuje rodiče, kteří jsou schopni požadovat od svých dětí ne "dobré známky", ale fantazii, sebedůvěru, sebejistotu a to, aby věřily ve své sny.

 
Napište nám svůj dotaz: