Podmínky přijetí dítěte

Ředitelka mateřské školy stanovuje, v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platné znění tyto podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy: 

1)    Přijetí dítěte je podmíněno potvrzením dětského lékaře o tom, že dítě absolvovalo všechna povinná očkování nebo dokladem, že je dítě proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci §50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Originál potvrzení dětského lékaře doloží zákonní zástupci dítěte mateřské škole při podpisu smlouvy o předškolním vzdělávání.

2)    Vzhledem k hygienickým, bezpečnostním a prostorovým podmínkám jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány pouze děti, které dovršily 2 roky a 6 měsíců a jsou zcela hygienicky samostatné.

Hlavním cílem předškolního vzdělávání, je podle Školského zákona, rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Mateřská škola se má podílet na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnot a vytváření mezilidských vztahů.

 

V případě volné kapacity jsou děti k předškolnímu vzdělávání přijímány v průběhu celého školního roku.

 
Napište nám svůj dotaz: