+420 770 131 131


Zápis

Za tento zápis Vám bude dítě vděčné celý svůj život.


Pro školní rok 2017/2018 máme místa ve třech třídách

 

Dny otevřených dveří najdete na naší Facebook stránce.

Kritéria zápisu do 1st Baby School - Mateřské školy

 

Potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a povinném očkování

Originál potvrzení dětského lékaře doloží zákonní zástupci dítěte mateřské škole při podpisu smlouvy o předškolním vzdělávání.

Přečtěte si: 

Co potřebuje Vaše dítě v mateřské škole?

Školní řád

 zapis


Podmínky přijetí dítěte

Ředitelka mateřské školy stanovuje, v souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platné znění tyto podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy:  1)    Přijetí dítěte je podmíněno potvrzením dětského lékaře o tom, že…
Číst dál 

 
On-line přihláška dítěte

Informace o dítěti

Informace o otci

Informace o matce

Výběr programu

Výběr koníčků

Výběr koníčků provedete kliknutím na jeho obrázek nebo název.

Koníčky v MŠ

Sezónní koníčky - mimo MŠ

Cena školného: - nezvoleno -
Cena koníčků / pololetí: - nezvoleno -

Doplňující informace

Potvrzením níže uvedených údajů se přihláška stává závaznou.

Pro účely ověření pravdivosti údajů, které jsme uvedli v této přihlášce, z důvodu povinnosti vedení dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vedení systému evidence docházky dětí tímto vydáváme mateřské škole souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to na celé období předškolní docházky dítěte v této mateřské škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.

Bereme na vědomí a tímto se zavazujeme, že při přijetí dítěte do mateřské školy jsme povinni seznámit se se školním řádem mateřské školy a dodržovat jej. Neznalost nezbavuje zákonného zástupce dítěte odpovědnosti za porušování ustanovení tohoto řádu.

Souhlasíme, aby fotodokumentace, audio, video nahrávky z akcí tříd a mateřské školy mohly být použity pro potřeby mateřské školy po dobu docházky i po jejím skončení (www stránky, přednášky aj.).

Souhlasíme s účastí studentů středních a vysokých škol při vzdělávacím procesu.

Bereme na vědomí, že k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkované (tato podmínka neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání - děti 5-leté). Řádné očkování bude doloženo při podpisu smlouvy o předškolním vzdělávání.